Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης

            Η πιο διαδεδομένη μορφή επιχείρησης για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μικρής και μεσαίας κλίμακας είναι η Ατομική Επιχείρηση. Ο τύπος αυτός επιλέγεται από μεγάλο αριθμό συναλλασσομένων, τόσο στο εμπόριο και τη βιοτεχνία αλλά και στην παροχή υπηρεσιών με ολοένα και αυξανόμενη επιλογή αυτής από ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

            Τα οφέλη που παρέχει ο ατομικός τύπος στην μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πράγματι πολλαπλά:

  • η ατομική επιχείρηση συστήνεται από ένα και μοναδικό φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος σύστασης ατομικής επιχείρησης από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο βασική προϋπόθεση αποτελεί η σε ισχύ νόμιμη άδεια διαμονής η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας (μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη, άδεια διαμονής επί μακρόν για 5ετία ή άδεια μόνιμης διαμονής 10ετίας). Ως αποτέλεσμα, η μη εμπλοκή περισσότερων προσώπων μειώνει στο ελάχιστο τις απαιτούμενες διατυπώσεις κατά τη διαδικασία σύστασης και απλουστεύει όλα τα στάδια αυτής.
  •  Ο μοναδικός ιδιοκτήτης της επιχείρησης  έχει την πλήρη εποπτεία και τον έλεγχο όλων των τομέων της επιχείρησης, συναλλάσσεται ο ίδιος με πελάτες και ενδεχόμενους προμηθευτές, μπορεί να παρακολουθεί στενά την πορεία της και να έχει ιδία άποψη για τα οικονομικά της επιχείρησής του, ώστε να κάνει με απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια τα επόμενα βήματα για την επίτευξη του επιχειρηματικού του σκοπού.
  • Η διαχείριση της επιχειρηματικής δράσης από ένα και μόνο πρόσωπο προσδίδει μεγάλη ευελιξία στην επιχείρηση όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων. Ο ιδιοκτήτης, έχοντας πλήρη εικόνα τόσο των οικονομικών στοιχείων όσο και των στόχων της επιχείρησής του μπορεί να λαμβάνει άμεσα επιχειρηματικές αποφάσεις, χωρίς να απαιτείται η ενημέρωση και συμφωνία τρίτων.
  • Η ίδρυση της εταιρείας δεν απαιτεί την καταβολή ελαχίστου κεφαλαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να καταβάλλει εξαρχής κάποιο κεφάλαιο και επομένως είναι ελεύθερος να ξεκινήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

            Το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Κασάτκινα-Κόυσκου Σβετλάνας προτείνει την ανωτέρω μορφή επιχείρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μικρού ή μεσαίου μεγέθους  και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία σύστασης αυτής και συγκεκριμένα:

  • Τον ορισμό έδρας
  • Την εκπροσώπηση έναντι στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
  • Την αρωγή στην επιλογή των κατάλληλων κωδικών ελεύθερης δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
  • Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία και στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς και επαγγελματικούς φορείς
  • Την επίλυση οποιουδήποτε άλλου ζητήματος

            Το γραφείο μας, ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης, λειτουργώντας πάντα με ταχύτητα και υπευθυνότητα εγγυάται την ορθή και έγκαιρη σύσταση της επιχείρησής σας, τη νομική στήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και τη φροντίδα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία