Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre

Τα σχόλια του νόμου με αρ.3838/2010 έχουν γίνει από την δικηγόρο κ.Κασάτκινα-Κούσκου Σβετλάνα

Σχόλιο: θα ήθελα να αναφέρω τα πιο σημαντικά σημεία του νόμου και τις πιο σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει από τη Βουλή των Ελλήνων στον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας στις 24 Μαρτίου 2010.

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) Άρθρο 1, προστέθηκε το άρθρο 1Α, με το νόμο 3838/2010, το οποίο αναφέρεται στην απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σε σχέση με τη γέννηση ή την εκπαίδευση των παιδιών των αλλοδαπών στην Ελλάδα και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής εθνικής ανάπτυξης και σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας άλλης.


Το άρθρο 1Α
1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στη Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε τρία έτη από τη γέννηση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή τους. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της νόμιμης πενταετούς διαμονής και από τους δυο γονείς στη χώρα, η κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετούς νόμιμης διαμονής και του δεύτερου γονέα, το δε τέκνο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από την υποβολή τους.
2. Τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί νόμιμα και μόνιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από την παρακολούθηση του εξαετούς χρόνου φοίτησης με κοινή αίτηση και δήλωση στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του που υποβάλλουν οι γονείς του μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης και μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή της σχετικής δήλωσης και αίτησης.
3.Η  Ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τα τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων τους, μόνον εφόσον και οι δυο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα, δυνάμει σχετικού νόμιμου τίτλου σε ισχύ.
4. Τη δήλωση και αίτηση των προηγούμενων άρθρων του παρόντος άρθρου μπορεί να υποβάλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς) ο τυχόν εναπομείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα του ανηλίκου ή ασκεί αυτήν εν τοις πράγμασι κατ’ αποκλειστικότητα, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας τη δήλωση και την αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 206/2008.
5. Πριν τη διενέργεια εγγραφής στο δημοτολόγιο, ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος μέσα σε 15 ημέρες αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του φακέλου με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντέλλεται τον οικείο Δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων συτο δημοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διεγείρεται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή δήλωσης και αίτησης.
 6 Εφόσον η δήλωση και η αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, (παρ 1, 2) δεν υπογράφηκε κι από κοινού απ τους γονείς μέχρι την ενηλικίωση του, το τέκνο  αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, που το ίδιο δικαιούται να υποβάλει στο δήμο που κατοικεί νόμιμα και μόνιμα δυνάμει σχετικού νόμιμου τίτλου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.
7. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος νόμου τίτλους νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τον αφορά. Την κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ κατά την υποβολή της δήλωσης και της αίτησης εγγραφής εκ μέρους των γονέων ή του ίδιου του τέκνου, μετά την ενηλικίωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ελέγχει η αρμόδια αρχή.
8. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο, καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ που εισπράττεται από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και των αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών.


Άρθρο 5
Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης:
1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση, πρέπει:
α)Να είναι ενήλικος  κατά τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της δήλωσης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας σε ποινή τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής λογοτεχνίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α’) εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους, ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη                       
γ ) Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος  νόμιμης παραμονής  στη χώρα
δ ) Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στο χρόνο νόμιμης παραμονής δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου με Ελληνική Ιθαγένεια, εφ’ όσον αυτή δεν αποκτήθηκε με το άρθρο 1Α παρ. 2, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες ή ανιθαγενείς, αρκεί η προηγούμενη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία, Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει οποτεδήποτε ένα έτος παραμονής στην Ελλάδα. Για τους ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαμονής.
ε ) Να κατέχει έναν απ’ τους παρακάτω τίτλους διαμονής:
•Άδεια επί μακρόν διαμένοντος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160Α΄)
•Βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χρηγείται σε πολίτες κρατών- μελών της Ε. Ε. ή των χωρών ΕΖΕΣ  με βάσει τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α)
•Δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη της οικογένειας Έλληνα πολίτη, ή σε πολίτη κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή σε γονείς ανήλικου ημεδαού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του Ν. 4251/2014
•Δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου δελτίου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος π. δ/τος 61/1999 (ΦΕΚ 63Α) καθώς και των π. δ/των 90/2008 (ΦΕΚ 138Α)
96/2008 (ΦΕΚ 152Α) 167/2008 (ΦΕΚ 223Α ) και 81/1999 (ΦΕΚ 99 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
•Ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από  ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με διατάξεις της διεθνούς σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το νόμο 139/1974 (ΦΕΚ 176 Α).
Δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Σχόλιο: Τα άρθρα αυτά του νόμου αναφέρονται στην προσωπικότητα του αλλοδαπού, η οποία που σχετίζεται με την κοινωνική και δημόσια και πολιτική ζωή της εθνικότητας του αιτούντος, και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη  γνώση της ελληνικής ιστορίας, του πολιτισμού και της σύγχρονης πολιτικής.

Άρθρο 5 Α
Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης:
1.Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση, πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου: α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, β. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας. Για τη διακρίβωση της ομαλής ένταξης του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία, συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία: η εξοικείωση με την ελληνική ιστορία και των ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει η οικονομική δραστηριότητά του, τυχόν δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητές του, ενδεχόμενη φοίτησή του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς μέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες, τυχόν συγγενικός δεσμός και εξ αγχιστείας με Έλληνα πολίτη, η εκ μέρους του σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεών του προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση. Γ. Να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ουσιαστικά και ενεργά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν. Για τη δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή της Χώρας, συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής στοιχεία: η επαρκής εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και την πολιτική ζωή της Χώρας και η βασική γνώση της Ελληνικής πολιτικής της Χώρας, ιδίως της σύγχρονης. Ειδική βαρύτητα στην εκτίμηση της Ελληνικής πολιτικής ταυτότητας έχουν η συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις και σωματεία που συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.


2.Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο γνωμοδοτεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης που συνίσταται με το άρθρο 12.

3.Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται και σε ειδική δοκιμασία (τεστ) που η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει. Οι προδιαγραφές της ειδικής δοκιμασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενό της ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 5Β
Λόγοι Ασφαλείας.
Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης δε θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας. Σχετικά με τη συνδρομή τέτοιων λόγων στο πρόσωπο του αιτούντος παρέχουν γνώμη οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης:
1.Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας υποβάλλει δήλωση στο Δήμο μόνιμης διαμονής του και αίτηση Πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο Δήμος.
2.Η δήλωση πολιτογράφησης γίνεται ενώπιον του Δημάρχου παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Η δήλωση καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο και αντίγραφό της χορηγείται στον δηλώσαντα μαζί με το έντυπο αίτησης όπου αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
3.Η αίτηση πολιτογράφησης απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από:
•αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης.
•Αντίγραφο διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας
•Έναν από τους αναφερόμενους υπό στοιχείο ε του άρθρου 5 του παρόντος, τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ
•Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας της πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή στο οικείο δελτίο ανιθαγενούς αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο κατά την έννοια της παρ. 1 εδάφιο γ του άρθρου 84 του νόμου 3386/2005, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη.
•Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους
•Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)
•Παράβολο 700 ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης, το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα 200 ευρώ. Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους- μέλους της Ε.Ε. καθώς και αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς οφείλουν με κάθε αίτησή τους να καταβάλουν παράβολο 100 ευρώ

Θέση 7
Διαδικασία Πολιτογράφησης:
1.Η αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5. Αν αυτές δε συντρέχουν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση.
2.Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναζητεί επειγόντως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει μέσω της αστυνομικής αρχής της διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για απόρριψη του αιτήματος. Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, μπορούν όμως σε κάθε περίπτωση να διαβιβάσουν τη γνώμη τους απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση απόφασης του Υπουργού.
3.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η αίτηση διαβιβάζεται προς την επιτροπή πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Παραλλήλως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να προσκομίσει στην Επιτροπή Πολιτογράφησης στοιχεία που πιστοποιούν ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, καθώς και όσα άλλα στοιχεία κρίνει ο ίδιος κρίσιμα για να τεκμηριώσουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης.
4.Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε συνέντευξη γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό.

5.Η επιτροπή μπορεί να διεξάγει ειδική δοκιμασία (τεστ) σύμφωνα με τους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 Α.
6.Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάσθηκαν ενώπιόν της για συνέντευξη. Στη συνέχεια εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης συνοδευόμενη από το πρακτικό και τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κοινοποιείται στον αιτούντα ο οποίος έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενό της ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν ζητήματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που τυχόν περιέχονται στο σώμα της εισήγησης.
7.Σε περίπτωση αμφιβολιών του ως προς την περιεχόμενη στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας που προβλέπεται στο άρθρο 28.
8.Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς δεν καλούνται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες αυτός παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για τη διενέργεια συνέντευξης και τη διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παραπέμπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αμφιβολίες αν το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί υπό την ιδιότητα του ομογενούς πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της Πολιτογράφησης.


Σχόλιο: το άρθρο 8 αναφέρεται στην πλήρη αιτιολόγηση της αρνητικής απόφασης σχετικά με την αίτηση πολιτογράφησης, για την οποία δεν υπήρχε προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εκείνοι οι οποίοι στερούνται ιθαγένειας μπορούν να μάθουν με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους για αυτή την απόρριψη της αίτησής τους. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εθελοντικής παραίτησης από την ελληνική ιθαγένεια για τα παιδιά για τα οποία έχουν υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης οι γονείς τους, μετά την ενηλικίωσή τους. Και δικαίως, διότι, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να επιλέξει τη χώρα της οποίας να είναι.

άρθρο 6

Το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:
άρθρο 8
 Απόφαση για  πολιτογράφηση – Αιτιολόγηση:
1. Η Πολιτογράφηση γίνεται με  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
2. Η απόφαση επί αίτησης Πολιτογράφησης αιτιολογείται κατά  τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
3. Υποβολή νέας αίτησης  πολιτογράφησης επιτρέπεται μετά την παρέλευσηενός έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.

άρθρο 7

Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004, προστέθηκε μια νέα παράγραφος, η παράγραφος 4, ως εξής:
4. «Τον όρκο του παρόντος άρθρου δίδει και όποιος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση μετά την ενηλικίωσή του με δήλωση κατά το άρθρο 1 Α του παρόντος Κώδικα, μέσα σε ένα έτος από τη δήλωση αυτή.»

άρθρο 8

Το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 12

1.Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται Επιτροπή Πολιτογράφησης η οποία αποτελείται από:
Α) τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης ως Πρόεδρο
Β) ένα μέλος Δ.Ε.Π. ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος που εδρεύει εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας ή συγγενών κλάδων. Το μέλος και τον αναπληρωτή του υποδεικνύει το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου ΑΕΙ.

Γ) υπάλληλο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τη θέση αυτού καταλαμβάνει από 1ης Ιανουαρίου του 2011 εκπρόσωπος του δευτεροβάθμιου φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δήμος υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με πλειοψηφία  των δύο τρίτων του εκλεγμένου Συμβουλίου του φορέα. Σε περίπτωση που ο δευτεροβάθμιος Ο.Τ.Α. παραλείψει να ορίσει εκπρόσωπό του μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης σύνθεσης , αντ’ αυτού ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής με πλήρη θητεία υπάλληλος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Δ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας
Ε) μέλος που υποδεικνύει μαζί με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

2.Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, που υποδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο καθώς και ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικός της αρμόδιας  Διεύθυνσης της Περιφέρειας ο οποίος θα ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής μαζί με τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση.

3.Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.

4.Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, του γραμματέα και του εισηγητή.

 

Το άρθρο 9

Το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:
Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους.

19
1.Τέκνα αλλοδαπών που έγινα Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, με κοινή δήλωση των γονέων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1Α ή με πολιτογράφηση του γονέα τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 μπορούν να αποβάλλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στο Δήμο του οποίου είναι δημότες ή εάν κατοικούν στην αλλοδαπή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου μόνιμης κατοικίας τους μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή τους. Αντίγραφο της δήλωσης και αίτησης διαβιβάζεται αμελλητί στην οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2.Για την αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας εκδίδεται μέσα σ ένα μήνα από την παραλαβή του σχετικού φακέλου, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία αυτός αποδέχεται ην αίτηση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Η αίτηση δε γίνεται αποδεκτή εφόσον δια της αποδοχής της ο αιτών καθίσταται ανιθαγενής.


Σχόλιο: οι προθεσμίες σχετικά με τις αιτήσεις για την ιθαγένεια έχουν να κάνουν κυρίως με δύο παράγοντες: τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με την επεξεργασία των αιτήσεων αυτών, και πιο συγκεκριμένα, τον αριθμό των κρατικών φορέων και των εργαζομένων οι οποίοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα αιτήματα. Μπορούμε πραγματικά να αναμένουμε ότι η κυβέρνηση θα λάβει και άλλα, πιο αποτελεσματικά μέτρα για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας των αιτήσεων, καθώς για τους αιτούντες είναι μια περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία αφού  πρέπει να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εγγράφων.


Το άρθρο 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 31

Προθεσμίες

1.Για την πολιτογράφηση τίθενται οι εξής ειδικές προθεσμίες από την υποβολή της αίτησης:
Α) Έξι μήνες από την κατάθεση στην Περιφέρεια της αίτησης Πολιτογράφησης μέχρι την κλήση του ενδιαφερομένου για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Εντός του διαστήματος αυτού οφείλει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καθώς και τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αν η αίτηση δεν είναι πλήρης η προθεσμία αρχίζει από τη συμπλήρωση του οικείου φακέλου ή την επανυποβολή πλήρους της αίτησης. Τυχόν καθυστέρηση της  αποστολής των αυτεπαγγέλτως ζητηθέντων δικαιολογητικών δεν αναστέλλει την περαιτέρω εξέταση του φακέλου.
Β) Τέσσερις μήνες από την κλήση του αιτούντος για συνέντευξη έως και την υποβολή της εισήγησης της Επιτροπής προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Γ) Δύο μήνες για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.Επί της αίτησης καθορισμού ιθαγένειας τίθεται προθεσμία δεκαοχτώ μηνών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης.

3.Αν η υπόθεση δε μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η αρμόδια υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους καθυστέρησης. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που μπορεί να παραγγείλει κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

4.Τις παραπάνω διαδικασίες καθώς και την εν γένει διαδικασία πολιτογράφησης αναστέλλουν εκκρεμείς ποινικές δίκες για αδικήματα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του έτους, καθώς και για λοιπά αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει επίσης η υποβολή αντιρρήσεων από τον αιτούντα ενώπιον του Συμβουλίου της ιθαγένειας, καθώς και η παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό από τον Υπουργό.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία