Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ν. 4146/13, άρθρο 6, παρ. 2

Μετά το άρθρο 36 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» προστίθεται άρθρο 36Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 36Α
Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα:
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.
2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005, μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που ανανεώνεται ή /και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
3. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
4. Το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής δεν συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.»


Η συμμετοχή δικηγόρου που μιλά τη ρωσική γλώσσα κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της πώλησης της ακίνητης περιουσίας αποτελεί εγγύηση για την επαρκή αναπαραγωγή του συνόλου του νομικού περιεχομένου  των συναλλαγών στο οικείο γλωσσικό περιβάλλον (ρωσόγλωσσο) του πελάτη.

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα αναπτύσσεται σταθερά και κάθε χρόνο προσελκύει το ενδιαφέρον ενός αυξανόμενου αριθμού ξένων επενδυτών. Πρόκειται γα μια κερδοφόρα  επένδυση κεφαλαίων, όχι μόνο για τις προσιτές τιμές, αλλά και γιατί αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία αγοράς στη σημερινή εποχή διαποτισμένη έντονα από τη μακραίωνη κουλτούρα της Ελλάδας.
 
Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια χώρα αποτελούμενη από μια δημοκρατική κοινωνία. Έτσι λοιπόν ένας από τους κύριους άξονες του πολιτικού προσανατολισμού είναι η προστασία των δικαιωμάτων των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στο κράτος.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η αγορά ακίνητης περιουσίας- επενδύσεις στην οικονομία της χώρας - αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην απόκτηση θεώρησης εισόδου, και αυξάνει τις πιθανότητες του κατόχου της να λάβει άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητος πολίτης.

Εδώ και πολλά χρόνια από τη νομική πρακτική, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι  μετά την απόκτηση κατοικίας στην Ελλάδα - εμπορικά ακίνητα, γη για καλλιέργεια, άλλα ακίνητα - επιβάλλεται να μην περάσει ανεκμετάλλευτη μια επενδυτική ευκαιρία για μεταπώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης διορίζει μόνο επιτρόπους οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα επιλέξουν τους πλέον ευνοϊκούς όρους για αυτόν να αποκτήσει ένα σταθερό μηνιαίο εισόδημα.

Η Δικηγόρος Αθηνών Κασάτκινα- Κούσκου Σβετλάνα προσφέρει υπηρεσίες για τη νομική στήριξη των πράξεων επί ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Διενεργείται πλήρης νομικός έλεγχος πριν την απόκτηση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη: έλεγχος στο Μητρώο Ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής για την επιβεβαίωση της κυριότητας από τον πωλητή, καθώς και έλεγχος της νομικής καθαρότητας τα τελευταία 20 χρόνια (εάν η ιδιοκτησία δεν βαρύνεται με βάρη,  αξιώσεις, κλπ), που είναι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά ακίνητης περιουσίας.

Έτσι, ο αγοραστής για τη σύναψη της σύμβασης  πώλησης στην Ελλάδα πρέπει να κάνει τα εξής:

• αναζήτηση ακινήτου- μπορεί να ζητηθεί η συμβολή μεσίτη.
• έλεγχος νομιμότητας των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου (έλεγχος στα βιβλία των μεταγραφών, έλεγχος στα βιβλία των βαρών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, μελέτη της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας) / τεχνικός έλεγχος του ακινήτου(πρόσληψη πολιτικού μηχανικού).
• αρραβώνας- προσύμφωνο αγοραπωλησίας μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή παρουσία δικηγόρου,  όπου καθορίζεται η πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υπογραφή της οριστικής σύμβασης. Μπορεί να έχει τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού ή και να περιβληθεί και το συμβολαιογραφικό τύπο.
• απόκτηση ατομικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην αρμόδια εφορία από τον αλλοδαπό αγοραστή.
• σύνταξη συμβολαίου ενώπιον συμβολαιογράφου.
• άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
• απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
• μεταγραφή του συμβολαίου.
• εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Σύμφωνα με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας, για τους πολίτες των χωρών εκτός ΕΕ διευρύνθηκε η δυνατότητα απόκτησης ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, καθώς επίσης απλοποιήθηκε και η διαδικασία για την επεξεργασία της συναλλαγής - δεν υπάρχει καμία ανάγκη χορήγησης ειδικής άδειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της οικονομικής αλλαγής στην Ελλάδα, εμφανίστηκαν μεγάλες και κερδοφόρες ευκαιρίες  για εξαγορά γης, για την δημιουργία εμπορικών, κατοικιών,  κέντρων διασκέδασης και αναψυχής, καθώς και ευκαιρίες για αγορά μέρους της ακίνητης περιουσίας στις παράκτιες και στις ορεινές περιοχές της ηπείρου και τα νησιά.

Ο αγοραστής (πωλητής) μπορεί να επιτρέψει στο δικηγόρο που τον εκπροσωπεί να διαχειρίζεται τα συμφέροντά του στην Ελλάδα, για όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με  την πώληση, βάσει ενός  ειδικού πληρεξουσίου, στο οποίο πρέπει να προσδιορίζονται λεπτομερώς οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης (τιμή, αντικείμενο συναλλαγής, και έτσι κ.λπ.). Το πληρεξούσιο πρέπει να υπογραφεί από συμβολαιογράφο στην Ελλάδα και από το ελληνικό προξενείο στο εξωτερικό.

Τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια εξωτερικού  πρέπει να είναι επίσημα σφραγισμένα με επισημείωση Apostille. Η διαδικασία αυτή επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία των εγγράφων και ως εκ τούτου θα μπορούσε να εγγυηθεί την κατάλληλη επεξεργασία της συναλλαγής της αγοράς και της πώλησης της ακίνητης περιουσίας. Φυσικά, μια σημαντική πτυχή σε θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας είναι η αξιοπιστία των πληροφοριών, και σε αυτή την περίπτωση, ο δικηγόρος του αγοραστή είναι η κύρια εγγύηση για τη νομιμότητα της συναλλαγής.

 


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία