Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης στην Ελλάδα

Το δικηγορικό γραφείο της κας Σβετλάνας Κασάτκινα – Κούσκου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την άμεση και επιτυχή υποβολή του φακέλου των δικαιούμενων αλλοδαπών για την υποβολή αίτησης κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γένησης η φοίτησης στην Ελλάδα στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών μεταξύ άλλων και της Βεβαίωσης Σπουδών για όσους δε διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη συγκέντρωση των εγγράφων ή επείγονται για την άμεση υποβολή της αίτησής τους.

Πολλοί είναι οι αλλοδαποί – πολίτες τρίτης χώρας που συνδέονται με ιδιαίτερους και ισχυρότατους δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς είτε έχουν γεννηθεί εντός της ελληνικής Επικράτειας είτε έχουν φοιτήσει στα ελληνικά σχολεία λαμβάνοντας την ελληνική παιδεία και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να ενσωματώνονται πλήρως στην ελληνική κοινωνία, να εξοικειώνονται με την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά ήθη και έθιμα και ως εκ τούτου να αισθάνονται τελικά Έλληνες πολίτες. Για αυτούς τους αλλοδαπούς και πολίτες τρίτης χώρας ήρθε ο ν. 4332/2015, ώστε να τροποποιήσει τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και να θέσει τη νομική βάση για την απόκτηση από μέρους τους της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Κατ’ αρχήν, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι αλλοδαποί το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση, ώστε να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι η κατοχή άδειας διαμονής στη χώρα. Κατόπιν αυτού, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βέβαια, η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση σπουδών, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, ο αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται από τον ίδιο τον αλλοδαπό μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης του από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Εκτός της ανωτέρω περίπτωσης, σύμφωνα με το νόμο 4332/2015, το τέκνο των πολιτών τρίτων χωρών, που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, θεμελιώνει το δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας εφόσον πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- την εγγραφή του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης,

- την προηγούμενη συνεχή νόμιμη διαμονή επί πέντε τουλάχιστον έτη του ενός εκ των δύο γονέων του, πριν από τη γέννησή του (αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα),

- τη νόμιμη διαμονή των γονέων του και την κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των τίτλων διαμονής: άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, ΕΔΤΟ, άδεια διαμονής πολίτη ΕΕ, δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία