Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Βασικοί Τρόποι Απόκτησης Άδειας Διαμονής στην Ελλάδα και Κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας

Η Ελλάδα είναι η χώρα που πολύ σπάνια θα αφήσει ένα επισκέπτη αδιάφορο. Η ιδιαίτερη φυσική ομορφιά της, η πλούσια ιστορική και πολιτισμική της κληρονομιά, η αστείρευτη φιλοξενία της και, βέβαια, το εύκρατο κλίμα της, προσελκύει στη χώρα πέρα από τουρίστες και αυτούς που επιδιώκουν να διαμένουν δίπλα στη θάλασσα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις ολιγοήμερες διακοπές. Πέραν, όμως, από τους ταξιδευτές υπάρχει και μία μερίδα επιχειρηματιών που θεωρούν την Ελλάδα έναν απολύτως ευνοϊκό τόπο για την άσκηση των επιχειρήσεών τους, αλλά κι εκείνοι που έχοντας στενές προσωπικές σχέσεις με Έλληνες πολίτες επιλέγουν τη χώρα για τη μόνιμη διαμονή τους. Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη διαμονή στη χώρα προϋποθέτει την απόκτηση νομιμοποιητικών εγγράφων. Παρακάτω ακολουθεί η παράθεση των ορισμένων βασικών προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα:

  • Απόκτηση Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα αξίας 250.000 ευρώ και Απόκτηση Άδειας Διαμονής στη χώρα για πέντε (5) έτη

Το κεφάλαιό σας μπορεί να επενδυθεί σε ένα ή περισσότερα ακίνητα με συνολική αξία τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Μάλιστα, το ακίνητο αυτό μπορεί να είναι και οικόπεδο, το οποίο αγοράστηκε με σκοπό την ανέγερση σε αυτό κατοικίας ή μακρά – τουλάχιστον δεκαετή – μίσθωση, βασισμένη σε συμφωνία που να ανέρχεται στο ίδιο ποσό.

Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών εγγράφων για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας διαμονής ο πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να έχει ολοκληρώσει την ανωτέρω μεταβίβαση και ως εκ τούτου να έχει στην κατοχή του τους κατάλληλους τίτλους ιδιοκτησίας. Ωστόσο, το ιδιαίτερο προνόμιο της επένδυσης στην απόκτηση ελληνικής ακίνητης ιδιοκτησίας είναι η δυνατότητα που προσφέρει για την απόκτησης πενταετούς διάρκειας άδειας διαμονής όχι μόνο για τον ιδιοκτήτη, αλλά και για το/η σύζυγό του/ης, τα κάτω της ηλικίας των 21 τέκνα του, καθώς και τους γονείς αμφότερων των συζύγων.

Περαιτέρω, για την ανανέωση της άδειας διαμονής αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται η συνεχής και αδιάκοπη διαμονή στην Ελλάδα, ούτε βέβαια η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, μοναδικό μειονέκτημα της περιγραφόμενης κατηγορίας άδειας διαμονής αποτελεί η απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

 

  • Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα και Απόκτηση Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα αξίας μικρότερης των 250.000 ευρώ

Έστω και αν το ακίνητο που αγοράσθηκε έχει αξία μικρότερη της ανωτέρω αναφερομένης είναι δυνατή η έκδοση άδειας διαμονής με βάση το ετήσιο εισόδημα του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, το οποίο θα πρέπει να είναι σταθερά από 2.000 ευρώ το μήνα και περισσότερα. Επιπροσθέτως, το μηνιαίο αυτό ποσό αυξάνεται κατά 20% σε περίπτωση ύπαρξης συζύγου και 15% επιπλέον για κάθε ανήλικο τέκνο του. Περαιτέρω, για την έκδοση της άδειας διαμονής λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε νόμιμο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σύνταξης ή εισοδήματος από ενοίκια. Σημειωτέον ότι η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα, έστω και αν η αξία του είναι μικρότερη από 250.000 ευρώ, καίτοι δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, ωστόσο, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην απόκτηση άδειας διαμονής αυτής της κατηγορίας.

Η ανωτέρω άδεια διαμονής εκδίδεται χωρίς να παρέχει δικαίωμα εργασίας στη χώρα, παράλληλα όμως δεν δημιουργεί υποχρέωση συνεχούς και αδιάκοπης μόνιμης διαμονής στη χώρα. Η άδεια αυτή ισχύει για περίοδο δύο ετών και κατόπιν μπορεί να ανανεώνεται για τρία χρόνια κάθε φορά. Μαζί με το οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση μπορούν να αιτηθούν άδειας διαμονής η/ο σύζυγός του/ης, καθώς και τα ανήλικα τέκνα τους.

 

  • Έναρξη Επιχείρησης στην Ελλάδα

Είναι δυνατή η ίδρυση και εγκατάσταση στην Ελλάδα ενός υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας ή μίας θυγατρικής εταιρείας αλλοδαπής εταιρείας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται κατ’ αρχήν η έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου (βίζας) για τον μέλλοντα διευθυντή του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου, τα οποία αποδεικνύουν τη μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας/υποκαταστήματος, θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση στο Προξενείο της Ελλάδας στον τόπο κατοικίας του μέλλοντα διευθυντή. Με την άφιξή του στην Ελλάδα ο διευθυντής αυτός μπορεί να υποβάλει αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής στην ελληνική υπηρεσία μετανάστευσης, από όπου και εκδίδεται η άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος δύο έτη. Περεταίρω, είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας αυτής για τρία χρόνια κάθε φορά, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο ανωτέρω πολίτης τρίτης χώρας εξακολουθεί να κατέχει θέση διευθυντικού στελέχους στην επιχείρηση. Τα μέλη της οικογένειας του διευθυντικού στελέχους (σύζυγος – ανήλικα τέκνα) θεμελιώνουν, επίσης, δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

 

  • Επένδυση Χρηματικών Ποσών στην Ελληνική Οικονομία που ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ

Για να αποκτήσει άδεια διαμονής στη χώρα αυτού του τύπου ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει και πάλι να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα στο Προξενείο της Ελλάδας που βρίσκεται στον τόπο διαμονής του. Στη συνέχεια το Προξενείο διαβιβάζει το φάκελο με τα ανωτέρω έγγραφα στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για εξέταση. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη της απόφασης σε αυτή την περίπτωση είναι: το αντικείμενο των επενδυτικών δραστηριοτήτων, το κεφάλαιο της επένδυσης, οι προβλεπόμενες επιδράσεις του εν δυνάμει πενταετούς επενδυτικού σχεδίου και ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν όταν υλοποιηθεί αυτό το έργο. Μετά την εξέταση της αιτήσεως η τυχόν θετική απάντηση του Υπουργείου αποστέλλεται στο Ελληνικό Προξενείο για την έκδοση της θεώρησης εισόδου. Κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, δύναται να αιτηθεί ενώπιον της εξουσιοδοτημένης αρχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και να αποκτήσει με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής άδεια διαμονής στη χώρα για πέντε έτη. Η άδεια αυτή δύναται να ανανεωθεί με την προϋπόθεση ότι η επενδυτική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη και άπασες οι φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις εκπληρώνονται με συνέπεια.

Αναλογικά με το μέγεθος και το είδος της επένδυσης δύνανται να αποκτήσουν άδεια διαμονής έως δέκα πολίτες τρίτων χωρών μαζί με τον αιτούντα, οι οποίοι συμμετέχουν στο επιχειρηματικό σχέδιο και κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίησή του. Επί παραδείγματι, όταν το επενδυτικό κεφάλαιο βρίσκεται μεταξύ 300.001 ευρώ και 1.000.000 ευρώ χορηγείται άδεια διαμονής μαζί με τον αιτούνται και σε έναν ακόμα συμμετέχοντα στο επενδυτικό σχέδιο, ενώ όταν το επενδυτικό κεφάλαιο ξεπερνά τα 40.000.000 ευρώ μπορούν να προσέλθουν στην Ελλάδα δέκα συμμετέχοντες στο επενδυτικό σχέδιο.  

Τα μέλη της οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών – επενδυτών δύνανται, επίσης, να αποκτήσουν άδεια διαμονής, η οποία εκδίδεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα.

Οι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας διαμονής απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχονται στους Έλληνες πολίτες, με εξαίρεση τα εκλογικά δικαιώματα, ορισμένα κρατικά επιδόματα και τις προϋποθέσεις καταβολής συντάξεων.

 

  • Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.)

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί μία αρκετά δημοφιλή επιλογή για πολλούς σπουδαστές από όλο τον κόσμο, γεγονός που οφείλεται στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης που παρέχει, στην προσβασιμότητα της ίδιας της εκπαίδευσης αλλά και στο ότι οι αιτούντες δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας κατά την εισαγωγή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτοί οι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα, ώστε να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αντίθεση με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών συμμετοχής στην εκπαίδευση άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα δίνει έμφαση στις πέντε κυρίαρχες επιστημονικές κατευθύνσεις:

– Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

– Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

– Επιστήμες Υγείας και Ζωής

– Επιστήμες της Εκπαίδευσης

– Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει αίτηση για είκοσι σχολές τη φορά από μία συγκεκριμένη επιστημονική κατεύθυνση. Μετά την εγγραφή του σε μία από τις σχολές που επέλεξε ο αλλοδαπός σπουδαστής αφιερώνει το πρώτο του έτος στην Ελλάδα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα ειδικά κέντρα κατάρτισης του Πανεπιστημίου της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό του χορηγείται σχετική άδεια διαμονής στη χώρα διάρκειας ενός έτους. Ο δευτεροετής φοιτητής συνεχίζει απευθείας με τις σπουδές του. Με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής σε κάποια σχολή η επόμενη άδεια διαμονής του εκδίδεται για ένα ακόμη έτος, η οποία ανανεώνεται με την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική ετήσια εξέτασή του. Και ούτω καθεξής, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα έως την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του.

Ο κάθε αλλοδαπός φοιτητής στην Ελλάδα απολαμβάνει τα εξής προνόμια:

– Ιατρική ασφάλιση και δωρεάν σίτιση για την περίοδο των σπουδών

– Δικαίωμα εργασίας με ημιαπασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών

– Μειωμένο κόμιστρο στις δημόσιες μετακινήσεις

– Απαλλαγές ή μειώσεις στο εισιτήριο εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

– Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Δικαίωμα μετακίνησης σε όλο το χώρο Σένγκεν

 

  • Άδεια Διαμονής στην Ελλάδα για Μέλη Οικογένειας Έλληνα πολίτη

Η άδεια διαμονής αυτού του τύπου χορηγείται σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι έχουν στενή συγγένεια με Έλληνα πολίτη και εκδίδεται ως μία ανεξάρτητη άδεια διαμονής για κάθε μέλος της οικογένειας χωριστά. Κατ’ αρχήν, αυτή η άδεια διαμονής εκδίδεται για τον/η σύζυγο και τα τέκνα τους, εάν υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων. Ο νόμος προνοεί, επιπλέον, για την έκδοση εγγράφων νομιμοποίησης διαμονής για τους γονείς ή τα τέκνα (ανεξαρτήτως ηλικίας), που είναι οι εξαρτώμενα από τον Έλληνα πολίτη. Η παρούσα άδεια διαμονής χορηγείται για πέντε έτη και χορηγεί στον κάτοχό της δικαίωμα εργασίας ή άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για την έκδοση άδεια διαμονής στα μέλη της οικογένειας υπηκόου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

 

  • Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ Ετερόφυλων και Ομόφυλων Ζευγαριών

Η ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία προβλέπει την έκδοση άδειας διαμονής για τον/ην πολίτη τρίτης χώρας που διατηρεί προσωπική σχέση με Έλληνα πολίτη ή με πολίτη κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η άδεια διαμονής εκδίδεται ενόψει συμφώνου συμβίωσης, το οποίο υπογράφεται από το ζευγάρι (ομόφυλο ή ετερόφυλο) παρουσία Έλληνα Συμβολαιογράφου και καταχωρείται στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Βασική προϋπόθεση για την κατάρτιση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο πολίτης τρίτης χώρας να βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μέσω ισχύουσας άδειας διαμονής ή τρίμηνης σφραγίδας εισόδου ή ελληνικής βίζας ή βίζας άλλης χώρας με δικαίωμα εισόδου στο χώρο Σένγκεν. Προσέτι, θα πρέπει να μην βρίσκεται σε ισχύοντα γάμο ή ισχύον σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς αυτό συνιστά κώλυμα για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, μετά την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης του συμφώνου συμβίωσης ακολουθεί η καταχώρηση αυτής στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και η έκδοση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης. Έχοντας στα χέρια του το σύμφωνο συμβίωσης και την αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη και ενώ βρίσκεται σε ισχύ η βίζα ή η άδεια διαμονής, σε συνδυασμό με μία εκτεταμένη σειρά απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής στη χώρα ως συντρόφου Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη και ακολούθως να διαμείνει στη χώρα νόμιμα – εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις – εωσότου αποφασίσει να λύσει το σύμφωνο αυτό ή να τελέσει γάμο με το σύντροφό του ή τρίτο πρόσωπο μετά τη λύση του συμφώνου.

Είναι καίριας σημασίας να αναφερθεί ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελλάδας στην Αθήνα πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου του αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας. Η αρχική άδεια διαμονής εκδίδεται για ένα έτος και ανανεώνεται για δύο έτη.

 

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα δικαιούνται, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες, να αλλάξουν το νομικό τους καθεστώς αποκτώντας την Ελληνική Ιθαγένειας.

 

Πλεονεκτήματα της Απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας:

• Επιτρέπεται η διατήρηση διπλής ιθαγένειας

• Δικαίωμα εισόδου και διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της ελληνικής ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου

• Δικαίωμα εργασίας ή άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οποιαδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Ευρείες ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσω της επιλογής Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προνόμια στον τομέα της Εκπαίδευσης για τους Ευρωπαίους πολίτες

• Δικαίωμα αγοράς κύριας κατοικίας στην Ελλάδα, χωρίς πληρωμή φόρου

• Είσοδος και διαμονή σε 166 χώρες στον κόσμο χωρίς θεώρηση εισόδου (βίζα)

• Ευρωπαϊκά προνόμια και απαλλαγές

• Συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

 

Χαρακτηριστικά της Διαδικασίας Κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας:

• Εκτεταμένη περίοδος της απόκτησής της

• Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την επάρκεια στην ομιλία και την κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και στη βασική γνώση της Ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας και του πολιτικού γίγνεσθαι της χώρας

• Αδυναμία άμεσης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας μέσω επενδυτικών προγραμμάτων, όπως αντιθέτως επιτρέπει η νομοθεσία άλλων κρατών

 

Πώς να Γίνετε Έλληνας Πολίτης:

Βήμα 1. Απόκτηση της άδειας διαμονής με βάση τις διατάξεις της ελληνικής μεταναστατευτικής νομοθεσίας.

Βήμα 2. Έχοντας αποκτήσει συγκεκριμένη άδεια διαμονής (λ.χ. άδεια δεκαετούς διαμονής, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς κ.λπ.) ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Επιπλέον, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων θα πρέπει να πληρωθεί παράβολο δημοσίου ύψους 700 ευρώ.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες:

α) Τα μέλη της οικογένειας Ελλήνων πολιτών βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση αναφορικά με το απαιτούμενο διάστημα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα: φέρ’ ειπείν, οι σύζυγοι Ελλήνων πολιτών επιτρέπεται να υποβάλουν αίτημα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας μόλις τρία χρόνια μετά το γάμο ή τη γέννηση ενός τέκνου.

β) Η προϋπόθεση της πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και του συγκεκριμένου ποσού ετησίου εισοδήματος εφαρμόζεται, επίσης, και στους επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη αγοράσει ακίνητη ιδιοκτησία στη χώρα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

γ) Μετά την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων προγραμματίζεται συνέντευξη του αιτούντα ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, όπου ο πολίτης τρίτης χώρας καλείται να αποδείξει τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και την ελληνική εθνική του συνείδηση μέσω της γνώσης του επί ιστορικών, πολιτισμικών και πολιτικών θεμάτων της χώρας.

δ) Η φοίτηση στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ο πιο απλός και σχεδόν αυτόματος τρόπος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Η συμπλήρωση της απαιτούμενης περιόδου εκπαίδευσης και η καταβολή του αναγκαίου παράβολου δημοσίου ποσού ύψους 100 ευρώ αποτελεί αναμφισβήτητα εγγύηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία