Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Τι να κάνετε εάν λάβετε αρνητική εισήγηση από την επιτροπή πολιτογράφησης

Αντιρρήσεις αιτούντος την πολιτογράφηση

Οι πληροφορίες αφορούν τους  υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια και πέρασαν ή θα περάσουν την αρμόδια  Επιτροπή  Πολιτογράφησης με πολιτογράφηση.

Δεν γνωρίζουν όλοι ότι όταν λαμβάνετε μια αρνητική απόφαση της άνω  Επιτροπής, έχετε ακόμα μια ευκαιρία να αλλάξει την κατάσταση.

Ο αναθεωρημένος ΚΕΙ προβλέπει το δικαίωμα του αιτούντος την πολιτογράφηση να προσφύγει κατά του περιεχομένου της Εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης για το αίτημά του. Οι αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, επί αποδείξει, της εισήγησης. Αρμόδιο όργανο για την εξέτασή τους είναι το Συμβούλιο Ιθαγένειας, το οποίο αποφαίνεται με γνώμη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΚΕΙ και την εκεί προβλεπόμενη ενδικοφανή διαδικασία. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με το τροποποιηθέν από τον Ν. 3838/2010 άρθρο 7 παρ. 6 του ΚΕΙ δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που έχουν περιέλθει αρμοδίως στην υπηρεσία, καταχωρηθεί στον φάκελό του ή ενταχθεί στο σώμα της εισήγησης και αφορούν ζητήματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.

Δικηγορικό γραφείο της κας Κασάτκινα-Κούσκου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στην προετοιμασία και την κατάφεση των απαραίτητων εγγράφων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, την επίβλεψη των φακέλων των πελατών καθ 'όλη τη διαδικασία επανεξέτασης, καθώς και  την προετοιμασία του πελάτη για τη συνέντευξη από την Επιτροπή Πολιτογράφησης.

Ο δρόμος προς την αποκτήσει της  ελληνικής ιθαγένειας δεν είναι  εύκολος, απαιτεί κάποια εκπαίδευση και η εμπειρία του δικηγόρου, ο οποίος είναι ιδικός σε αυτό το θέμα. Επομένως, σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία προσπαθούμε να δίνουμε πλήρη προσοχή στον πελάτη για τη συνέντευξη από την Επιτροπή Πολιτογράφησης. Για τη μακροχρόνια πρακτική, αντιλαμβανόμαστε πλήρως όλες τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες των αλλοδαπών οι οποίοι αποφάσισαν να προβούν στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Επιπλέον, εμείς μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε στάδιο της απόκτησης της ιθαγένειας.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία