Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre

Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση

 

Η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα για πολλούς αλλοδαπούς, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται το εάν ο ενδιαφερόμενος θα καταφέρει να ξεπεράσει επιτυχώς όλα τα στάδια της διαδικασίας της πολιτογράφησής του. Μεταξύ των παραγόντων, από τους οποίους επηρεάζεται η διαδικασία της πολιτογράφησης είναι η διαμονή του αλλοδαπού στη χώρα υπό καθεστώς νομιμότητας, η οικογενειακή του κατάσταση, ο χρόνος της νόμιμης διαμονής του, καθώς και η επάρκεια των γνώσεων που διαθέτει ο ίδιος για την χώρα στην οποία ζει και της οποίας την ιθαγένεια αιτείται. Βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο για  να λάβει κάποιος την υπηκοότητα οποιασδήποτε χώρας διαδραματίζει και η στάση και συμπεριφορά του προς την κοινωνία εν γένει.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση οφείλει:

1. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

2. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που να τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για ορισμένες κατηγορίες εγκλημάτων, τα οποία ρητώς αναφέρονται στο νόμο.

3. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα.

4. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στο χρόνο νόμιμης παραμονής δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης Χώρας. Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε λόγω γέννησης του τέκνου στην Ελλάδα ή φοίτησής του σε Ελληνικό σχολείο, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία. Για τους ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαμονής.

5. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:

α) άδεια επί μακρόν διαμένοντος,

β) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών της Ε.Ζ.Ε.Σ.,

γ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού,

δ) δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου,

ε) ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών,

στ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Εκτός τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις, τις οποίες οφείλει να πληροί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, υφίστανται κι άλλοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Πιο συγκεκριμένα, ο υπό πολιτογράφηση αλλοδαπός οφείλει να γνωρίζει και να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, να έχει ενταχθεί πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, ήτοι να είναι εξοικειωμένος με την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό, να συμμετέχει ενεργά στην επαγγελματική και εν γένει την οικονομική ζωή της χώρας, να έχει τυχόν φοιτήσει σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, να συμμετέχει σε συλλόγους ή κοινωφελείς δραστηριότητες που συμμετέχουν κι άλλοι Έλληνες κ.λπ.. Προσέτι, θα πρέπει να αποδεικνύει σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεών του προς τον εκάστοτε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η κτήση ακινήτου εκ μέρους του αλλοδαπού και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση. Καθοριστική σημασία για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση έχει και η ικανότητα του αλλοδαπού να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν. Ειδική βαρύτητα  στην εκτίμηση περί της υιοθέτησης Ελληνικής πολιτικής συνείδησης έχει η συμμετοχή του σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωματεία όπου συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή σε εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση στο δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο δήμος αυτός. Η δήλωση πολιτογράφησης γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Η δήλωση καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο και αντίγραφό της χορηγείται στον δηλώσαντα μαζί με το έντυπο της αίτησης όπου αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση. Η αίτηση πολιτογράφησης απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ. Οι ομογενείς, οι κάτοχοι ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και οι ανιθαγενείς με την αίτησή τους καταβάλλουν παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας γνωμοδοτεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία συγκροτείται κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λειτουργεί στην έδρα της αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εν συνεχεία, η αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων. Κατόπιν, αναζητά αυτεπάγγελτα και λαμβάνει υπηρεσιακά  πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη απέλασης του ενδιαφερομένου προσώπου.

Περαιτέρω, ο αιτών αλλοδαπός καλείται σε συνέντευξη για τη διαπίστωση της επάρκειάς του στην ελληνική γλώσσα και του βαθμού της ένταξής του στο ελληνικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε συνέντευξη γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνιση αυτού δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.

Ωστόσο, σε περίπτωση που, μετά τη συνέντευξη του αιτούντα την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, η εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι αρνητική ή δυσμενής για τον ενδιαφερόμενο, ο ίδιος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της εισήγησης αυτής ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η πολιτογράφηση ολοκληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τελικά, η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του αλλοδαπού, που πρέπει να γίνει εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία.

Προσέτι, τα τέκνα του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνονται Έλληνες, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και άγαμα.

Τέλος, με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας αλλοδαπός, χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις του νόμου, εάν αυτός προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή η πολιτογράφησή του μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας.

Το δικηγορικό γραφείο της κας Κασάτκινα–Κούσκου Σβετλάνας αναλαμβάνει την πλήρη διαμόρφωση του φακέλου του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, καθώς και την κατάθεση του αιτήματος πολιτογράφησης στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος ενόσω αυτό εκκρεμεί, αλλά και τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της εξέτασής του. Ακόμη, αναλαμβάνει με αμεσότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία την προετοιμασία και κατάθεση αντιρρήσεων σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης, αλλά και σε περίπτωση αρνητικής απόφασης επί του αιτήματος την ανατροπή της δια της δικαστικής οδού.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία