Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Μισθώσεις ακινήτων

Στις καθημερινές και πλέον συνήθεις ανθρώπινες συμφωνίες ανήκουν αυτές ανάμεσα σε ανθρώπους που αποφασίζουν να μισθώσουν κάποιο ακίνητο είτε για να κατοικήσουν σε αυτό είτε για να στεγάσουν την επιχείρησή τους και σε ανθρώπους που είναι κύριοι ακινήτων και διαθέτουν αυτά προς ενοικίαση. Οι συμφωνίες  αυτές  χαρακτηρίζονται στο νόμο ως «μισθωτικές συμβάσεις» και διακρίνονται σε α) αστικές, αν το ακίνητο χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του μισθωτή και β) σε επαγγελματικές, αν αυτό χρησιμοποιηθεί ως έδρα της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Και οι δύο ανωτέρω κατηγορίες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και για το λόγο αυτό ρυθμίζονται αναλυτικά στο νόμο. Συγκεκριμένα:

Α) Στις αστικές μισθώσεις, ο κύριος του ακινήτου συμφωνεί να διαθέσει το ακίνητο στον μισθωτή, ώστε αυτός να κατοικήσει σε αυτό είτε μόνος του είτε μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του. Η ανωτέρω συμφωνία είναι αναλυτική και πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τη συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης και το συμφωνηθέν καταβλητέο μίσθωμα, την ημέρα καταβολής, προβλέψεις για τυχόν πραγματικά και νομικά ελαττώματα και οτιδήποτε άλλο είναι κρίσιμο να συμφωνηθεί με βάση τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου αλλά και τις ανάγκες των μερών. Τα μέρη οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικά κατά τη σύναψή της ανωτέρω σύμβασης, ώστε να επιτύχουν μία συμφέρουσα συμφωνία, στην οποία θα αισθάνονται ασφαλείς οι μεν ότι θα έχουν μία σταθερή και κατάλληλη κατοικία και οι δε ότι θα λαμβάνουν συνεπώς τα μισθώματα.

Είναι κρίσιμο λοιπόν, όλοι οι όροι των μερών να αποτυπωθούν σε μία γραπτή συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο προβεί σε αθέτησή της. Ειδικά στις μέρες μας, με την έντονη οικονομική κρίση, είναι εξαιρετικά συχνό φαινόμενο οι μεν μισθωτές να καθυστερούν την καταβολή των μισθωμάτων, ενώ από την άλλη πλευρά οι ιδιοκτήτες να ζητάνε αιφνιδίως την απόδοση του μισθίου για ιδιοκατοίκηση. Μία ισχυρή λοιπόν γραπτή συμφωνία εξασφαλίζει τα μέρη, τα οποία γνωρίζουν επακριβώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ακολούθως, τα μέρη οφείλουν να δηλώσουν τη συμφωνία αυτή ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος taxisnet.

B) Ακόμα μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των επαγγελματικών μισθώσεων, η βιοτική σημασία των οποίων είναι τόσο μεγάλη που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης ειδικών νόμων. Οι νόμοι μάλιστα αυτοί υφίστανται συχνές μεταρρυθμίσεις, ώστε να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Η ιδιαιτερότητα των μισθώσεων αυτών έγκειται στο ότι το μίσθιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως επαγγελματικός χώρος. Όπως είναι προφανές, οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ένα ακίνητο ως έδρα της επιχείρησής τους, χρειάζονται να αισθάνονται ασφαλείς για τους όρους της μίσθωσης. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας επαγγελματίας να αισθάνεται ανασφάλεια για ενδεχόμενη έξωσή του από το μίσθιο χωρίς σοβαρούς λόγους, όταν αυτό αποτελεί το κέντρο όλων των οικονομικών του δραστηριοτήτων, αποκτά φήμη, το γνωρίζουν οι πελάτες κτλ. Για το λόγο αυτό, ο νόμος ορίζει ειδικότερες και αυστηρότερες προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης, για τη διάρκεια αυτής, για τους επιτρεπτούς τρόπους λύσης της, καθώς και την αποζημίωση σε περίπτωση αθέτησης. Επίσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μακροχρόνιων μισθώσεων επιβάλλεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και η μεταγραφή αυτού, οπότε υπάρχει εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών. Ο νόμος διαφυλάσσει όμως παράλληλα και τα συμφέροντα των εκμισθωτών, σε περίπτωση υπερήμερων οφειλετών.

Η πολύ καλή λοιπόν γνώση των σχετικών νόμων και η σύνταξη μίας αναλυτικής σύμβασης, προσφέρει και πάλι ασφάλεια στα μέρη, στους μεν ότι θα επιτύχουν μία σταθερή και μακροχρόνια αξιοποίηση του ακινήτου τους και στους δε ότι θα έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν σε αυτό χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τόσο στις αστικές όσο και στις επαγγελματικές μισθώσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γίνονται ξεκάθαρες συμφωνίες, στις οποίες θα φωτίζονται όλες οι λεπτομέρειες, οι ιδιότητες του ακινήτου, το ποια χρήση ακριβώς αυτό θα έχει, το μίσθωμα, η διάρκεια της σύμβασης και οι οποίες θα αποτυπωθούν σε μία έγγραφη σύμβαση. Για την επίτευξη αυτού απαραίτητη κρίνεται η συνδρομή ενός νομικού επιστήμονα-δικηγόρου, ο οποίος θα συντάξει τη σύμβαση, θα επιτείνει την προσοχή των μερών στα κρίσιμα σημεία, θα παράσχει συμβουλές και θα εξασφαλίσει στον εντολέα του πλήρη ενημέρωση και ασφάλεια.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που ένα εκ των μερών αθετήσει τη σύμβαση, ο δικηγόρος θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες είτε διαμεσολάβησης ώστε να βρεθεί μία συμβιβαστική λύση είτε προσφυγής στη δικαιοσύνη. Η βαθιά γνώση και η άμεση δράση ενός έμπειρου νομικού παραστάτη εξασφαλίζει να διασφαλιστεί το δικαίωμα και να ασκηθούν τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα την ώρα που πρέπει και να μη χαθούν οι συντομότατες προθεσμίες που ο νόμος ορίζει για την άσκησή τους.

Το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Σβετλάνας Κασάτκινα- Κούσκου αναλαμβάνει υποθέσεις αστικών και επαγγελματικών συμβάσεων μίσθωσης και παρέχει στους ενδιαφερόμενους συμβουλευτική για τα λεπτά σημεία που πρέπει να προσέξουν, διαπραγματεύσεις με τα μέρη, σύνταξη της σύμβασης μίσθωσης, αρωγή στην ηλεκτρονική δήλωση αυτής, εκπροσώπηση ενώπιον του συμβολαιογράφου, μεταγραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου, διαμεσολάβηση και εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων με σύνταξη και κατάθεση των κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Με την μακροχρόνια εμπειρία μας στις υποθέσεις ακινήτων, τη συνεχή παρακολούθηση των νόμων και τη γνώση της αγοράς, σας εγγυόμαστε να συντάξουμε τη σύμβαση μίσθωσής σας και να φροντίσουμε για την ομαλή εξέλιξη της μισθωτικής σας σχέσης και τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣ ΚΑΣΑΤΚΙΝΑ-ΚΟΥΣΚΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

www.kasatkinalaw.com

Skype: kasatkina8

Viber: +306948273758

WhatsApp: +306948273758

E-mail: kasatlaw@gmail.com

Κιν.: +30 6948273758

Τηλ./φαξ: +30 2110149605

Τηλ.:+30 2110124473

Τηλ.: +30 2112131652

Κεντρικό γραφείο:

Ελλάδα, Αθήνα, Τ.Κ. 10679, Ιπποκράτους 2 (μετρό «Πανεπιστήμιο»), 3ος όροφος


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία